PUBLIKACJE

« powrót do spisu Publikacji

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy?

Kodeks pracy wyróżnia co najmniej dwie grupy przypadków, w których wypowiedzenie umowy o pracę jest niemożliwe. Po pierwsze, wynikają one z ustaleń umowy o pracę, której treść zaakceptowały obie strony stosunku pracy. Po drugie, są to sytuacje życiowe pracownika, na które pracodawca w zasadzie nie ma wpływu.

Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, kiedy podpisana została umowa o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Kodeks pracy nie przewiduje wtedy możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. W odniesieniu do umów o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, decyzję o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy podejmują jego strony, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści umowy o pracę. Brak odpowiedniego zapisu uniemożliwi wypowiedzenie takiej umowy.

Druga kategoria jest już nieco szersza i ma bezpośredni związek z wystąpieniem pewnych uprawnień lub okoliczności faktycznych po stronie pracownika. Nie można wypowiedzieć umowy o pracę:

  • pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, o ile nie uzyskał prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • pracownikowi w czasie jego urlopu, a także innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • pracownicy w okresie ciąży i pracownikom w okresie urlopu macierzyńskiego (nie dotyczy to osób zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca);
  • pracownikowi w okresie od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu;
  • pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego od dnia złożenia przez niego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Wyżej wymienione zasady nie mają jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego. Ich zastosowanie wyłącza bowiem ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy.