OFERTA

Czy wiesz, że wiele procedur w Twojej firmie można znacznie uprościć?

Dzięki wskazówkom i poradom naszych ekspertów uzyskasz wszelkie niezbędne informacje potrzebne do odpowiedniego zarządzania procesami HR.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami. Konsultanci HR Support chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i udzielą dalszego wsparcia.

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to skomplikowany i czasochłonny proces, odbywający się na wielu płaszczyznach: dopełnienie obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych, ewidencja obecności i absencji pracowników, zarządzanie talentami czy sporządzanie list płac. Wyobraź sobie, że nie musisz już poświęcać na to czasu i energii, a w zamian możesz:

  • zmniejszyć koszty pracownicze,

  • skupić się na strategicznych zadaniach Twojej działalności,

  • uprościć i ułatwić procesy organizacyjne,

  • podzielić ryzyka,

  • uzyskać dostęp do wiedzy specjalistów.

  TAK – TO MOŻLIWE. Z NASZĄ POMOCĄ.

  Nie dla każdej firmy skorzystanie z zewnętrznych działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest rozwiązaniem optymalnym. W trakcie bezpłatnej konsultacji przeanalizujemy Twoją sytuację. Gdy będzie to dla Ciebie korzystne – jesteśmy gotowi do prowadzenia wszystkich procesów w tym zakresie, umożliwiając Ci odkrywanie pełnego potencjału firmy.

 • Przeciwdziałanie mobbingowi

  Jako pracodawca masz obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Nie spełnienie tego wymogu naraża nie tylko na odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracownika, ale również może skutkować utratą dobrego imienia lub renomy Twojej marki, dezorganizacją pracy, czy choćby atmosferą niesprzyjającą osiąganiu dobrych wyników.

  Proponujemy opracowanie i wdrożenie polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Choć prawdą jest, że same procedury nie zmienią środowiska pracy, mają wpływ na tworzenie kultury organizacji, a wyznaczone w nich standardy stanowią dla Ciebie, jako pracodawcy, punkt odniesienia w sytuacjach noszących znamiona mobbingu.

 • Ochrona danych osobowych

  Jeśli w ramach prowadzonej przez siebie działalności przetwarzasz dane osobowe, zajmiemy się opracowaniem i wdrożeniem polityk umożliwiających ich ochronę. Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, procedury te będą stanowić wyznacznik standardów, których należy przestrzegać. Dla Twoich klientów, których dane są przetwarzane – gwarancję bezpieczeństwa.

 • Mediacje pracownicze

  • Czym jest mediacja?

   Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami danego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora - celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Mediacja sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

   W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu, szukania porozumienia oraz unikania konfrontacji. Strony odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu.

   Mediator w porozumieniu ze stronami sporu ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Zwykle w toku mediacji dochodzi do spotkań wstępnych, podczas których strony prezentują swoje stanowiska i punkt widzenia na istniejący pomiędzy nimi konflikt. Najczęściej pierwsze spotkanie mediacyjne poświęcone jest przekazaniu stronom przez mediatora informacji o mediacji, jej zasadach, określeniu problemu będącego źródłem konfliktu. Mediator odpowiada także na pytania i wątpliwości stron związane z przebiegiem mediacji. W spotkaniu mediacyjnym za zgodą stron i w porozumieniu z mediatorem mogą wziąć również udział osoby trzecie, takie jak np.: członkowie rodziny, adwokaci, radcy prawni, eksperci. Spotkania mediacyjne powinny odbywać się w miejscu bezpiecznym i neutralnym, nie może to być zatem mieszkanie stron czy budynek sądu. Mediator pomaga także stronom sporu w sformułowaniu treści ugody. Z przebiegu mediacji sporządzany jest protokół.

   Mediacja stanowi pełnoprawną alternatywę dla postępowania sądowego, a ugoda będąca jej wynikiem może zostać opatrzona klauzulą wykonalności.

   Przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory związane z umowami handlowymi, prawami autorskimi, roszczeniami wspólników i akcjonariuszy, kwestiami płatności, fuzjami, postępowaniami upadłościowymi lub naprawczymi.

   Mediacja może też być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron (czyli np. zniesienie współwłasności, podział spadku, ustalenie alimentów, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej). W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

   Możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów sądowych daje uczestnictwo w szkoleniach organizowanych cyklicznie przez HR Support.

  • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

   Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. W każdej sytuacji można rozważyć mediację jako alternatywny sposób rozwiązania sporu.

   Oficjalność procedur sądowych i przytłaczająca atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący. Dodatkowo, w warunkach jawności rozprawy oprócz sędziego, protokolanta, samych stron na sali mogą znajdować się jako publiczność osoby trzecie, niezwiązane z żadną ze stron procesu, co dodatkowo powoduje wzrost napięcia, lęku i braku poczucia bezpieczeństwa.

   Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania.

   Mediacja może pomóc w rozwiązaniu problemu dzięki włączeniu do sporu mediatora - bezstronnej osoby trzeciej, o specjalnych kwalifikacjach, która pomoże w znalezieniu pojednawczego rozwiązania.

   Mediacja jest szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich. Pozwala też stronom pozostającym w sporze na znaczną aktywność w kształtowaniu postępowania, które ma rozstrzygnąć ich spór.

   Celem mediacji zawsze jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

   Wśród korzyści mediacji wymienić należy w szczególności:

   1. pozwala na poniesienie niższych kosztów i krótszy czas rozwiązania sporu w stosunku do postępowania sądowego,
   2. służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
   3. sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
   4. zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
   5. pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
   6. zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
   7. zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
   8. pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
   9. zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
   10. zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
   11. przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
   12. przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
   13. realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

   Możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów sądowych daje uczestnictwo w szkoleniach organizowanych cyklicznie przez HR Support.

 • Szkolenia i HR coaching

  Jesteś pewny, że wykorzystujesz 100% potencjału własnego i swoich pracowników? Jeśli widzisz możliwość progresu proponujemy skorzystanie ze szkoleń i sesji coachingowych.

  Specjalnie opracowany system szkoleniowy pozwoli podnieść jakość wiedzy merytorycznej (np. w zakresie ochrony danych osobowych, przeciwdziałania mobbingowi, prawa pracy) i rozwinąć pewne „miękkie” umiejętności (np. w kwestii zarządzania czasem).

  Sesje coachingowe są natomiast przydatne w odkrywaniu nowych perspektyw, otwieraniu się na nowe możliwości, czasem nawet w przekraczaniu ograniczeń.

  Coaching nie jest terapią, ale kontemplacją własnego potencjału.