PUBLIKACJE

« powrót do spisu Publikacji

O wypowiedzeniu umowy o pracę słów kilka...

Z wypowiedzeniem umowy o pracę, spotykamy się zwykle wtedy, kiedy strony stosunku pracy nie są zgodne co do formy lub samego faktu rozwiązania umowy. Przepisy kodeksu pracy nie są w tym względzie zbyt skomplikowane, chociaż pamiętać należy o sytuacjach szczególnych, wyłączających możliwość wypowiedzenia.

Co do zasady, przeważającą większość stosunków pracy można wypowiedzieć . Takie uprawnienie znajduje się zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Zdecydowanie mniej sformalizowany jest sposób wypowiadania umowy przez pracownika. Wystarczy jedynie złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu z zachowaniem terminów ustawowych. Pracodawca z kolei zawsze zobowiązany jest do zawarcia w wypowiedzeniu pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. W określonych przypadkach powinien ponadto wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie oraz udzielić pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Najłatwiej wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, gdyż w oświadczeniu tego rodzaju nie jest wymagane wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Gdyby utworzyć ranking najłatwiej rozwiązywalnych umów to na jego szczycie znalazłaby się umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Termin wypowiedzenia takiej umowy wynosi zawsze zaledwie 3 dni robocze. Drugą w kolejności byłaby umowa zawarta na okres próbny. W tym przypadku okres wypowiedzenia uzależniony jest od długości okresu próbnego i wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni. Trzecie miejsce zajęłaby umowa zawarta na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, o ile strony dopuściły możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Najtrudniej wypowiada się umowy zawarte na czas nie określony. Okres wypowiedzenia takiej umowy uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy. Kwestią najbardziej skomplikowaną jest z reguły wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Bogate orzecznictwo sądowe może z jednej strony okazać się ułatwieniem przy redagowanie uzasadnienia, ale brak jednolitej linii orzeczniczej bywa dla pracodawców dodatkowym utrudnieniem. Sformułowanie odpowiedniego uzasadnienia, składającego się zwykle z nie więcej niż kilku zdań, jest sztuką samą w sobie i wymaga wielu lat praktyki oraz naprawdę obszernej wiedzy z zakresu prawa pracy.